ثبت نام    ورود    پرسش

آیا اختلال شخصیت درمان داره؟

من برادرم اختلال شخصیت مرزی داره، آیا اختلال شخصیت قابل درمان هست؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹