بیش فعالی کودک

DWQA Questionsدسته بندی: پرسشبیش فعالی کودک
کودک شید 7 ماه پیش

ببخشید من کودکم خیلی زود حواسش پرت میشه! معلماش گفتن که پیش روانشناس ببرید. کسی می تونه کمکی کنه؟

پاسخ شما