مرور برچسب

افزایش اعتمادبنفس کودک

افزایش اعتمادبنفس کودکان، 10 راهکار ساده

افزایش اعتمادبنفس کودک آسان است. خوب نیست به عنوان والدین صرفا سرپرستی کودکمان را به عهده بگیریم و فقط نیازهای او را برآورده کنیم. ما به عنوان پدر و مادر وظیفه مهارت آموزی داریم. مهارت هایی که تا آخر عمر با کودکان همراه خواهد بود و باعث می…