مرور برچسب

توجه و تمرکز

افزایش تمرکز در کودکان، آموزش مهارت تمرکز کردن به کودک

برخلاف تصور عامه تمرکز چیزی ثابت و غیرقابل تغییر نیست و افزایش تمرکز در کودکان امکان پذیر است! در حالی که برخی از کودکان به صورت ذاتی و ارثی با قدرت توجه و تمرکز بهتری نسبت به سایرین متولد می شوند، می توان به کودکان راهبردها و آموزش هایی…