مرور برچسب

تیک عصبی

تیک عصبی در کودکان و درمان های تیک عصبی

اختلالات تیک، گروهی از اختلالات روانشناسی عصبی ـ تحولی هستند که عموماً در دوران کودکی و نوجوانی شروع می‌شوند و ممکن است در طول زمان ثابت باشند یا به طور متناوب تشدید و تخفیف شوند. هر چند تیک عصبی در کودکان و به طور کلی تیک های عصبی ارادی…