مرور برچسب

خواب NREM

نوزاد و کودک من چقدر به خواب نیاز دارد؟

هر موجود زنده ای باید بخوابد. این فعالیت اصلی بدن در سال های نخست زندگی است. ریتم خواب و بیداری توسط نور و تاریکی تنظیم می شود و این ریتم برای تنظیم شدن نیاز به زمان دارد. این ریتم ها از اولین روز تولد تا تا سه یا شش ماه تنظیم می شود. در سن…