مرور برچسب

تفسیر تقاشی

معنای نقاشی کودکان، تفسیر نقاشی کودک

چرا تفسیر نقاشی کودک اهمیت دارد؟ نقاشی هر کودک بیان گر احساسات درونی اوست. برای تحلیل و قضاوت یک اثر باید به صورت مستمر و پی درپی نقاشی های کودک را زیر نظر داشت تا به جنبه های درونی کودکان پی برد. در نقاشی کودکان هر شکل، نماد یا رنگ بیان گر…